27.5.2024

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

PREAMBULA

 1. Tieto VOP upravujú vzťahy pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služieb medzi spoločnosťou Water Solutions Slovakia s.r.o., so sídlom Na Rákoši 3635, 960 01 Zvolen, IČO: 48 236 454, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 28418/S („WSS“) a Zákazníkom.
 2. Všetky odchýlky od VOP musia byť písomne dohodnuté v príslušnej Zmluve.
 3. Ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred VOP.
 4. Ak je Zákazník právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v Zmluve alebo VOP sa riadia Obchodným zákonníkom.
 5. Ak je Zákazník fyzická osoba, ktorá uzatvára Zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti („Spotrebiteľ“), práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v Zmluve alebo VOP sa riadia Občianskym zákonníkom a ostatným slovenskými právnymi predpismi upravujúcimi práva a povinnosti spotrebiteľov.

1. DEFINÍCIE

 1. V týchto VOP majú uvedené pojmy nasledujúci význam:

Akreditované laboratórium“ znamená spoločnosť spolupracujúcu s WSS, ktorá zabezpečuje odber a rozbor pitnej vody pre účely Rozboru vody, a ktorej bola udelená akreditácia SNAS.

Cenová ponuka“ znamená ústnu alebo písomnú cenovú ponuku WSS, ktorej obsahom je návrh na uzatvorenie Zmluvy.

Kontrolný rozbor“ znamená zabezpečenie vykonania rozboru odobratej vzorky pitnej vody zo strany WSS prostredníctvom Akreditovaného laboratória po inštalácii Technológie.

Miesto inštalácie“ má význam uvedený v článku 3 bod 3 týchto VOP.

Miesto odberu“ má význam uvedený v článku 3 bod 1 týchto VOP.

Miesto plnenia“ znamená adresa Zákazníka, na ktorej WSS zabezpečuje (i) Rozbor vody, (ii) inštaláciu Technológie, alebo (iii) vykonanie Servisu.

Nadštandardná záručná doba“ má význam uvedený v článku 6 bod 4 týchto VOP.

Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

Preberací protokol“ má význam uvedený v článku 5 bod 3 týchto VOP.

Predmet plnenia“ znamená (i), zabezpečenie Rozboru vody, (ii) inštalácia Technológie, alebo (iii) vykonanie Servisu.

Protokol o rozbore“ znamená protokol o rozbore vody, ktorý WSS odovzdá Zákazníkovi po vykonaní Rozboru vody.

Protokol zákazníka“ má význam vedený v článku 2 bod 7 týchto VOP.

Rozbor vody“ znamená poskytnutie služby vykonania odberu a rozboru odobratej vzorky pitnej vody zo strany WSS prostredníctvom Akreditovaného laboratória a primerané vysvetlenie výsledkov uvedených v Protokole o rozbore.

Servis“ znamená poskytnutie servisných prác zo strany WSS pre Zákazníka podľa Servisnej zmluvy.

Servisná zmluva“ znamená zmluva medzi WSS, ako zhotoviteľom a Zákazníkom, ako objednávateľom, ktorej predmetom je Servis.

SNAS“ znamená Slovenská národná akreditačná služba.

Spotrebiteľ“ má význam uvedený v bode 5 Preambuly týchto VOP.

Technológia“ znamená jednotlivé produkty a zariadenia na úpravu vody uvedené v Cenovej ponuke.

Termín plnenia“ znamená termín (i) zabezpečenia Rozboru vody, (ii) inštalácie Technológie, alebo (iii) vykonania Servisu uvedený v Zmluve, alebo individuálne dojednaný medzi WSS a Zákazníkom.

VOP“ znamená tieto všeobecné obchodné podmienky WSS, vrátane akýchkoľvek ich zmien a doplnení.

Vyššia moc“ má význam uvedený v článku 7 bod 1 týchto VOP.

Webová stránka“ znamená webová stránka WSS dostupná tu: https://www.watersolutions.sk/

Zákonná záručná doba“ má význam uvedený v článku 6 bod 3 týchto VOP.

Záloha“ má význam uvedený v článku 4 bod 2 písm. a) týchto VOP.

Zmluva“ znamená zmluvný vzťah medzi WSS a Zákazníkom, ktorého obsah tvorí Cenová ponuka záväzne potvrdená Zákazníkom, vrátane všetkých jej písomných príloh, dodatkov a týchto VOP.

Zmluvná cena“ má význam uvedený v článku 4 bod 1 týchto VOP.

Zmluvné strany“ znamená WSS a Zákazník.

2. UZATVORENIE ZMLUVY

 1. Zákazník je oprávnený prostredníctvom Webovej stránky alebo telefonicky požiadať o nezáväznú konzultáciu ohľadom Rozboru vody alebo inštalácie Technológie. Zákazník berie na vedomie, že akákoľvek prezentácia tovaru na Webovej stránke je len informatívna. Zákazník berie na vedomie, že prostredníctvom Webovej stránky nie je možné zaslať záväznú objednávku na Predmet plnenia.
 2. V prípade záujmu o Rozbor vody WSS dohodne so Zákazníkom termín vykonania odberu vody. Momentom dohody o termíne vykonania odberu vody dochádza k uzatvoreniu Zmluvy, ktorej predmetom je zabezpečenie Rozboru vody. Zákazník berie na vedomie, že, odber a rozbor pitnej vody pre účely vykonania Rozboru vody zabezpečí WSS prostredníctvom Akreditovaného laboratória.
 3. V prípade záujmu Zákazníka o inštaláciu Technológie je Zákazník povinný požiadať WSS o Cenovú ponuku. Cenová ponuka zaslaná Zákazníkovi je platná po dobu v nej uvedenej. Ak v Cenovej ponuke nie je uvedená lehota na jej akceptáciu, Cenová ponuka je platná po dobu tridsiatich (30) dní od jej zaslania Zákazníkovi.
 4. Momentom bezvýhradnej akceptácie Cenovej ponuky Zákazníkom počas doby jej platnosti alebo doby podľa bodu 3 vyššie dochádza k uzatvoreniu Zmluvy, ktorej predmetom je inštalácia Technológie.
 5. Cenovú ponuku, ako návrh WSS na uzatvorenie Zmluvy môže WSS kedykoľvek, do doby jej akceptácie Zákazníkom odvolať, a to aj bez uvedenia dôvodu a bez vzniku akýchkoľvek nárokov Zákazníka.
 6. Pre účely vyhotovenia Cenovej ponuky vychádza WSS pri výbere jednotlivých produktov a zariadení tvoriacich Technológiu z výsledkov podľa Rozboru vody uvedených v Protokole o rozbore a informácií poskytnutých WSS Zákazníkom.
 7. Pre účely objednávky Technológie je Zákazník oprávnený poskytnúť WSS vlastný protokol o rozbore vody („Protokol zákazníka“). WSS akceptuje len taký Protokol zákazníka, ktorý vystavilo laboratórium akreditované SNAS, a ktorý v čase jeho poskytnutia WSS nie je starší ako jeden (1) mesiac.
 8. Pre účely vykonania Servisu uzavrú WSS a Zákazník Servisnú zmluvu.

3. PREDMET PLNENIA

 1. Ak je predmetom plnenia Rozbor vody, WSS zabezpečí vykonanie odberu pitnej vody v Termíne plnenia v mieste určenom Zákazníkom („Miesto odberu“). Zákazník v plnom rozsahu zodpovedá za výber a určenie Miesta odberu.
 2. Výsledkom vykonania Rozboru vody je Protokol o rozbore, ktorý WSS Zákazníkovi primerane vysvetlí.
 3. Ak je Predmetom plnenia inštalácia Technológie, po uzatvorení Zmluvy WSS vykoná technickú obhliadku miesta, v ktorom má byť Technológia nainštalovaná („Miesto inštalácie“), alebo požiada Zákazníka o zaslanie fotografií Miesta inštalácie, z ktorých sú zrejmé informácie potrebné pre inštaláciu. Zákazník v plnom rozsahu zodpovedá za výber Miesta inštalácie, vrátane určenia vodovodného potrubia a vodovodnej vetvy, na ktorú má byť Technológia nainštalovaná. Zákazník taktiež v plnom rozsahu zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkých informácií a technických údajov týkajúcich sa Miesta inštalácie poskytnutých WSS vrátane poskytnutých fotografií. Zákazník zodpovedá za to, že Miesto inštalácie bude primerane upravené tak, aby bolo možné vykonať inštaláciu Technológie
 4. Po vykonaní obhliadky Miesta inštalácie, WSS zabezpečí nákup a prípravu jednotlivých produktov a zariadení tvoriacich Technológiu, zabezpečí výrobu Technológie.
 5. WSS sa zaväzuje vykonať inštaláciu Technológie v Termíne plnenia.
 6. WSS nezodpovedá za omeškanie so splnením Termínu plnenia, ak:
 • v priebehu inštalácie Technológie vyšli najavo okolnosti a/alebo skutočnosti, ktoré Zákazník neoznámil WSS pri vykonaní obhliadky Miesta inštalácie;
 • v priebehu inštalácie Technológie vyšli najavo okolnosti a/alebo skutočnosti, ktoré nebolo možné predvídať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti; a/alebo
 • pred vykonaním inštalácie Technológie vyjde najavo, že Miesto inštalácie nie je vhodne upravené pre potreby inštalácie Technológie.
 1. Po inštalácii Technológie WSS zabezpečí Kontrolný odber v Mieste inštalácie, pričom odber vody WSS vykoná z výpustného ventilu umiestneného za inštalovanú Technológiu. Výsledkom Kontrolného odberu je protokol, ktorý WSS Zákazníkovi primerane vysvetlí. Pre vylúčenie pochybností platí, že WSS zodpovedá za kvalitu vody odobratej na výpustnom ventile, nie za kvalitu vody vytekajúcej na výpustoch, ventiloch alebo batériách nachádzajúcich sa za inštalovanou Technológiou.
 2. Výsledky v protokole z Kontrolného odberu nemajú vplyv na povinnosť Zákazníka uhradiť Zmluvnú cenu alebo jej zvyšnú časť.
 3. Ak je Predmetom plnenia vykonanie Servisu, podmienky Servisu ustanovuje Servisná zmluva.

3. Zmluvná cena a PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Zákazník sa zaväzuje za Predmet plnenia zaplatiť WSS cenu uvedenú v Zmluve („Zmluvná cena“). Zmluvná cena je vrátane DPH.
 2. Ak je Predmetom plnenia inštalácia Technológie, Zákazník sa zaväzuje zaplatiť Zmluvnú cenu nasledovne:
 • 50% Zmluvnej ceny ako zálohová platba na základe zálohovej faktúry („Záloha“) bezodkladne po uzatvorení Zmluvy, najneskôr však v termíne splatnosti uvedenom v zálohovej faktúre; a
 • 50% Zmluvnej ceny po podpise Preberacieho protokolu v termíne splatnosti uvedenom vo faktúre.
 1. Zmluvné strany sa môžu v Zmluve dohodnúť na odlišnej výške Zálohy.
 2. Ak je Predmetom plnenia Rozbor vody, Zákazník sa zaväzuje zaplatiť Zmluvnú cenu bezodkladne po odbere pitnej vody. Protokol o rozbore nebude Zákazníkovi zaslaný a vysvetlený pred pripísaním Zmluvnej ceny na účet WSS.
 3. Ak je Predmetom plnenia vykonanie Servisu, platobné podmienky ustanovuje Servisná zmluva.
 4. Každá faktúra musí obsahovať náležitosti podľa príslušných právnych predpisov.
 5. Za deň úhrady finančného záväzku sa považuje deň pripísania príslušnej sumy na bankový účet príslušnej WSS.
 6. V prípade omeškania Zákazníka zo zaplatení jeho peňažných záväzkov má WSS nárok na úrok z omeškania v zákonnej výške.

4. ODOVZDANIE A PREVZIATIE

 1. Ak je Predmetom plnenia inštalácia Technológie, Zákazník sa zaväzuje Technológiu spolu s dokladmi, ktoré sa na ňu vzťahujú, od WSS prevziať osobne alebo prostredníctvom poverenej zodpovednej osoby.
 2. Zákazník sa zaväzuje prevziať Technológiu v deň inštalácie Technológie v Mieste inštalácie.
 3. Odovzdanie a prevzatie Technológie potvrdia Zmluvné strany v písomnom protokole o odovzdaní a prevzatí diela („Preberací protokol“) vyhotovenom v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých každá Zmluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení. Preberací protokol musí byť podpísaný Zmluvnými stranami resp. nimi poverenými zodpovednými osobami. Súčasťou Preberacieho protokolu bude súpis prípadných vád.
 4. Zákazník je povinný prevziať Technológiu aj s drobnými vadami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Predmetu plnenia. Zmluvné strany v Preberacom protokole uvedú prípadné drobné vady a termín, v ktorom je WSS povinné ich odstrániť.
 5. Ak Zákazník bezdôvodne odmietne prevziať Technológiu, aj keď mu WSS umožní s ňou nakladať, Technológia sa považuje za odovzdanú a prevzatú v deň nasledujúci po dni inštalácie Technológie v Mieste inštalácie.

6. ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

 1. Ak je Predmetom plnenia inštalácia Technológie, WSS zodpovedá za to, že Technológia bude nainštalovaná bez vád a chýb materiálu počas záručnej doby a bude vyhovovať požiadavkám príslušných technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre vylúčenie pochybností, obsahom záruky nie je záväzok, že sa po celú dobu záručnej doby neobjaví vada.
 2. WSS zodpovedá za vady, ktoré má Technológia v čase podpisu Preberacieho protokolu, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
 3. Ak je Predmetom plnenia inštalácia Technológie, záručná doba jednotlivých produktov a zariadení tvoriacich Technológiu je dvadsaťštyri (24) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu („Zákonná záručná doba“).
 4. Okrem Zákonnej záručnej doby môže WSS poskytnúť Zákazníkovi na určité produkty a zariadenia tvoriace Technológiu nadštandardnú záručnú dobu v trvaní uvedenom v Zmluve („Nadštandardná záručná doba“), pričom trvanie Nadštandardnej záručnej doby je dojednané ako maximálne, v ktorom je zahrnutá Zákonná záručná doba. Poskytnutie Nadštandardnej záručnej doby je podmienené podpisom Servisnej zmluvy a plnením podmienok uvedených v Servisnej zmluve, najmä, nie však výlučne, vykonávaním pravidelných servisných prehliadok zo strany WSS.
 5. WSS poskytuje Zákazníkovi záručnú dobu v trvaní šesť (6) mesiacov na montážne práce a vodárenský materiál.
 6. Po uplynutí Zákonnej záručnej doby a/alebo Nadštandardnej záručnej doby WSS poskytuje Zákazníkovi na vymenené alebo opravené časti Technológie záručnú dobu šesť (6) mesiacov od momentu vykonania opravy alebo výmeny príslušnej časti Technológie.
 7. Zákazník sa zaväzuje oznámiť WSS písomne vady, ktoré sa objavili po odovzdaní a prevzatí Technológie alebo počas Záručnej doby a/alebo Nadštandardnej záručnej doby bez zbytočného odkladu, najneskôr však do sedem (7) dní po tom, ako sa prejavili alebo sa o nich dozvedel. Zákazník znáša riziko škôd, ktoré vznikli v dôsledku porušenia jeho povinnosti podľa tohto článku.
 8. WSS nezodpovedá za vady, ktorá sa vyskytnú na Technológii, ak:
 • sa zmenia jednotlivé parametre vody o viac ako 20% oproti parametrom zisteným v Protokole o rozbore alebo Protokole zákazníka;
 • bola Technológia používaná iným spôsobom a za iných podmienok, ako je predpísané výrobcom;
 • Zákazník neoznámil vady v lehote podľa bodu 7 vyššie;
 • nebolo možné vykonať Servis v termínoch podľa Servisnej zmluvy;
 • vady vznikli v dôsledku okolností, ktoré sú nezávislé od kontroly WSS, najmä v dôsledku búrky, zatopenia šachty alebo iných priestorov, v ktorých sa zadržiava voda, výchylkách v elektrickom prúde a pod.
 1. V prípade výskytu vád, za ktoré zodpovedá WSS patria Zákazníkovi, ktorý je Spotrebiteľom nároky z vád podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka.
 2. Zákazník je oprávnený obrátiť sa na orgán dohľadu: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Banskobystrický kraj, adresa: Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, Slovenská republika.

7. VYŠŠIA MOC

 1. Ak po uzatvorení Zmluvy nastala výnimočná udalosť nezávislá od kontroly Zmluvnej strany, ktorá jej bráni v plnení povinností podľa Zmluvy, a ktorú nemohla táto Zmluvná strana v deň uzatvorenia Zmluvy predvídať a následky takejto udalosti priamo ovplyvniť, odvrátiť a/alebo prekonať, pričom nie je pričítateľná druhej Zmluvnej strane („Vyššia moc“), tak je Zmluvná strana zasiahnutá Vyššou mocou (i) povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť a preukázať vznik a následky tejto skutočnosti druhej Zmluvnej strane, a (ii) vykonať všetky možné opatrenia na zmiernenie následkov prípadného neplnenia Zmluvy a škôd.
 2. Zmluvná strana nezodpovedá druhej Zmluvnej strane za porušenie svojich povinností podľa Zmluvy, ak je Vyššia moc príčinou takéhoto porušenia, a to v rozsahu a počas jej trvania, ak táto Zmluvná strana splní svoje povinnosti podľa bodu 1 vyššie. Ustanovenia tohto bodu nemajú vplyv na plnenie akýchkoľvek splatných finančných povinností Zákazníka voči WSS.

8. PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA A NEBEZPEČENSTVA ŠKODY

 1. Nebezpečenstvo škody na Technológii vrátane všetkých jej súčastí prechádza na Zákazníka okamihom podpisu Preberacieho protokolu obidvomi Zmluvnými stranami.
 2. Vlastnícke právo k Technológii vrátane všetkých jej súčastí prechádza na Zákazníka až okamihom úplného zaplatenia Zmluvnej ceny.

9. ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

 1. Ak Zmluvná strana poruší svoju povinnosť podľa Zmluvy alebo rozhodného práva, takáto Zmluvná strana je povinná nahradiť druhej Zmluvnej strane škodu spôsobenú takýmto porušením, a to v rozsahu a za podmienok uvedených v Zmluve.
 2. Zákazník je povinný zaplatiť WSS zmluvnú pokutu:
 • vo výške 50,- EUR, ak sa Zákazník nedostaví na Miesto plnenia v prípade Rozboru vody alebo vykonania Servisu v Termíne plnenia;
 • vo výške 250,- EUR, ak sa Zákazník nedostaví na Miesto plnenia v prípade inštalácie Technológie v Termíne plnenia;
 • vo výške 250,- EUR, ak v Termíne plnenia nebolo možné vykonať inštaláciu Technológie z dôvodu poskytnutia nesprávnych alebo neúplných údajov týkajúcich sa Miesta inštalácie alebo ak nebolo Miesto inštalácie vhodne upravené pre potreby inštalácie Technológie.

10. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy z dôvodov uvedených v príslušných právnych predpisoch.
 2. WSS je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak po uzatvorení Zmluvy nie je možné Zákazníka kontaktovať ohľadom dojednania Termínu plnenia po dobu dlhšiu ako šesťdesiat (60) dní. V prípade odstúpenia od Zmluvy z dôvodu podľa predchádzajúcej vety má WSS právo na zmluvnú pokutu vo výške Zálohy, pričom za týmto účelom je WSS oprávnené jednostranne započítať nárok na zmluvnú pokutu s povinnosťou vrátiť Zálohu Zákazníkovi.
 3. Z dôvodov hodných osobitného zreteľa je Zákazník oprávnený požiadať WSS o zrušenie Zmluvy. WSS takúto žiadosť zváži, pričom je výlučne na WSS, či takejto žiadosti vyhovie alebo nie. Ak WSS žiadosť vyhovie, má právo na ponechanie si Zálohy v plnej výške.
 4. Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné a doručené druhej Zmluvnej strane e-mailom alebo poštou na adresu uvedenú v Zmluve.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. VOP a Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tým nie sú dotknuté práva Spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných predpisov.
 2. Všetky písomnosti musia byť riadne podpísané a doručované doporučenou poštou, kuriérom, faxom alebo e-mailom na adresu druhej Zmluvnej strany, uvedenej v Zmluve a/alebo na takú inú adresu, akú Zmluvná strana písomne oznámi. Pri doručovaní e-mailom a faxom sa vyžaduje písomné potvrdenie doručenia od druhej Zmluvnej strany.
 3. Odkazy na článok, bod alebo prílohu sa budú vykladať ako odkazy na článok, bod alebo prílohu týchto VOP. Nadpisy sú uvedené iba kvôli prehľadnosti a nemajú vplyv na výklad týchto VOP.
 4. Ak akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným alebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, je plne oddeliteľným od ostatných ustanovení týchto VOP a taká neplatnosť alebo nevymáhateľnosť nebude mať žiadny vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek ostatných ustanovení týchto VOP, WSS v takom prípade nahradí také neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie iným ustanovením, ktoré bude v najvyššej možnej miere zodpovedať obsahu pôvodného ustanovenia.
 5. Znenie VOP môže WSS meniť, či doplniť. Zmeny a doplnenia VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zaslania Zákazníkovi. Týmito ustanoveniami nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

Zdielajte aj na sociálnych sieťach:

Info

Informácie o vode