26.6.2024

Karta bezpečnostných údajov

Číslo verzie: GHS 1.0, Dátum zostavenia 18.06.2024

 1. ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

  1. 1.1

   dentifikátor produktu

   Obchodný názov:

   Windscreen Solutions

   Registračné číslo (REACH):

   nerelevantné (zmes)

  2. 1.2

   Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

   Príslušné identifikované použitia:

   kvapalina do ostrekovačov
   profesionálne použitie
   spotrebiteľské použitie (domácnosti)

  3. 1.3

   Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

   Water Solutions Slovakia s.r.o.
   Na Rákoši 3635
   960 01 Zvolen
   Slovensko

   Telefón
   +421 911 119 191

   e-mail (kompetentná osoba):

   info@wss.sk

  4. 1.4

   Núdzové telefónne číslo

   Núdzová informačná služba:

   Národné toxikologické informačné centrum: 00421-(0)2-547 741 66,
   24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách.

 2. ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

  1. 2.1

   Klasifikácia látky alebo zmesi

   Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)
   Táto zmes nespĺňa kritériá pre klasifikáciu v súlade s nariadením č 1272/2008/ES

  2. 2.2

   Prvky označovania

   Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)
   nie je nutné

   Bezpečnostné upozornenia
   P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí

  3. 2.3

   Iná nebezpečnosť

   Výsledky posúdenia PBT a vPvB
   Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.

   Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)
   Neobsahuje endokrinný disruptor (ED) v koncentrácii ≥ 0,1%.

 3. ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

  1. 3.1

   Zmesi

   Názovlátky Identifikátor Hm. -% Klasifikácia podľa 1272/2008/ES Piktogramy Poznámky
   2-aminoetanol

   Č. CAS
   141-43-5

   Č. ES
   205-483-3

   Č. index
   603-030-00-8

   Č. REACH Reg.
   01-2119486455-28-
   xxxx

   0 – < 1

   Acute Tox. 4 / H302
   Acute Tox. 4 / H312
   Acute Tox. 4 / H332
   Skin Corr. 1B / H314
   STOT SE 3 / H335
   Aquatic Chronic 3 / H412

   GHS-HC
   IOELV

   dipentén

   Č. CAS
   138-86-3

   Č. ES
   205-341-0

   Č. index
   601-029-00-7

   0 – < 1

   Flam. Liq. 3 / H226
   Skin Irrit. 2 / H315
   Skin Sens. 1 / H317
   Asp. Tox. 1 / H304
   Aquatic Acute 1 / H400
   Aquatic Chronic 1 / H410

   C(a)

   citral

   Č. CAS
   5392-40-5

   Č. ES
   226-394-6

   Č. index
   605-019-00-3

   0 – < 1

   Skin Irrit. 2 / H315
   Eye Irrit. 2 / H319
   Skin Sens. 1 / H317

   OEL

   hydroxid sodný

   Č. CAS
   1310-73-2

   Č. ES
   215-185-5

   Č. index
   011-002-00-6

   Č. REACH Reg.
   01-2119457892-27-
   XXXX

   0 – < 1

   Skin Corr. 1A / H314

   OEL

   (difenyl)éte

   Č. CAS
   101-84-8

   Č. ES
   202-981-2

   0 – < 1

   Eye Irrit. 2 / H319
   Aquatic Acute 1 / H400
   Aquatic Chronic 3 / H412

   IOELV

   linalol

   Č. CAS
   78-70-6

   Č. ES
   201-134-4

   Č. index
   603-235-00-2

   0 – < 1

   Skin Irrit. 2 / H315
   Eye Irrit. 2 / H319
   Skin Sens. 1B / H317

   GHS-HC

   Poznámky
   C(a): zmes izomérov
   GHS-HC: harmonizovaná klasifikácia (klasifikácia látky zodpovedá položke v zozname podľa 1272/2008/EC, príloha VI, tabuľka 3.1)
   IOELV: látka s najvyššou spoločenskou prípustnou smernou hodnotou vystavenia pri práci
   OEL: látka s vnútroštátnymi medznými hodnotami expozície v pracovnom prostredí

    

   Nebezpečné zložky: Koncentračný limit, M-Koeficient, ATE

   Názov látkyŠpecifické koncentračné limity Faktory M
   2-aminoetanol STOT SE 3; H335: C ≥ 5 % -

   Poznámka
   Pre úplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16

 4. ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

  1. 4.1

   Opis opatrení prvej pomoci

   Všeobecné poznámky
   V prípade pochybností, alebo pokiaľ príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

   Po vdýchnutí
   Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

   Po kontakte s pokožkou
   Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Pokiaľ podráždenie pokožky pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.

   Po kontakte s očami
   Očné viečka držte roztiahnuté a vypláchnite veľkým množstvom čistej, tečúcej vody. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to
   možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

   Po požití
   Pri požití vypláchnite ústa vodou (iba ak je postihnutý pri vedomí). Nevyvolávajte zvracanie. Ak príznaky pretrvávajú vyhľadajte
   lekársku pomoc.

  2. 4.2

   Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

   Opis účinkov a symptómov nepriaznivých účinkov na ľudské zdravie, ak sa vyskytujú, je uvedený v časti 11.

  3. 4.3

   Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

   Ošetrujte podľa symptómov.

 5. ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

  1. 5.1

   Hasiace prostriedky

   Produkt nie je horľavý. Typ hasiaceho prostriedku prispôsobte okoliu.

   Vhodné hasiace prostriedky
   Pena, Hasiaci prášok, Oxid uhličitý (CO2)

   Nevhodné hasiace prostriedky
   Vodný prúd

  2. 5.2

   Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

   Nebezpečné produkty spaľovania
   Amoniak (NH3), Oxidy dusíka (NOx), Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhličitý (CO2)

  3. 5.3

   Pokyny pre požiarnikov

   V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary. Koordinácia protipožiarnych opatrení s okolitým ohňom. Zabráňte vode z hasenia, aby sa z miesta požiaru dostala do kanalizácie alebo vodných tokov. Samostatne zozbierať kontaminovanú požiarnu vodu. Požiar haste z primeranej vzdialenosti pri dodržiavaní bežných bezpečnostných opatrení. Osoby vykonávajúce hasenie požiaru musia byť vyškolené a vybavené dýchacími prístrojmi s nezávislým prívodom vzduchu a ochrannými odevmi. Uzavreté
   nádoby vystavené ohňu ochladzujte rozprášeným prúdom vody.

 6. ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

  1. 6.1

   Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

   Ak je to možné a bezpečné zastavte únik (utesnite alebo uzatvorte uzatvárací ventil kvapaliny a poškodenú nádobu dajte do havarijnej nádoby).

   Pre iný ako pohotovostný personál
   Vyvetrajte zasiahnutú oblasť.

   Pre pohotovostný personál
   V prípade pôsobenia pár/prachu/aerosólov/plynov nosiť dýchací prístroj.

  2. 6.2

   Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

   Zabráňte prieniku do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd. Znečistenú odpadovú vodu zadržte a zlikvidujte. Ak látka prenikla do vodného toku alebo kanalizácie, informuje o tom príslušný orgán. Pozbierajte kontaminovanú pôdu a odovzdajte na zneškodnenie.

  3. 6.3

   Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

   Rady týkajúce sa spôsobu, akým zabrániť šíreniu po rozliatí
   Zakrytie kanalizácie

   Rady týkajúce sa spôsobu, akým vyčistiť rozliatie
   Zotrieť savým materiálom (napr. látkou, ovčou vlnou). piliny, kremelina (diatomit), piesok. univerzálny lapač

   Vhodné techniky zabránenia
   Použitie absorpčných materiálov.

   Iné informácie súvisiace s prípadmi rozliatia a uvoľnenia
   Uložte do vhodných nádob na likvidáciu.

  4. 6.4

   Odkaz na iné oddiely

   Nebezpečné produkty spaľovania: pozri oddiel 5. Osobné ochranné prostriedky: pozri oddiel 8. Nekompatibilné materiály: pozri oddiel 10. Opatrenia pri zneškodňovaní: pozri oddiel 13.

 7. ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

  1. 7.1

   Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

   Dodržiavať príslušné zákony o prevencii priemyselných rizík. Obaly, ktoré boli otvorené, musia byť starostlivo uzatvorené a uchovávané vo zvislej polohe, aby sa zabránilo úniku.

   Odporúčania

   – Opatrenia na zabránenie požiaru, ako aj vytváraniu aerosólu a prachu
   Použite miestne a celkové odvetrávanie.

   – Zaobchádzanie s látkami alebo zmesami
   Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky. Nevdychujte pary.

   Rady týkajúce sa všeobecnej hygieny v pracovnom prostredí
   Po použití si umyť ruky. Nejesť, nepiť a nefajčiť v pracovných priestoroch. Odstrániť kontaminovaný odev a ochranné prostriedky pred vstupom do stravovacích priestorov. Nikdy neuchovávajte potraviny a nápoje v blízkosti chemických látok. Nikdy nedávajte chemické látky do nádob, ktoré sa normálne používajú pre potraviny alebo nápoje. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

  2. 7.2

   Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

   Skladujte v dobre uzavretých obaloch na suchom, dobre vetranom mieste. Skladujte pri teplote nad 15 °C . Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným žiarením.

   Riadenie súvisiacich rizík

   – Ohrozenia vyplývajúce z horľavosti
   V mieste používania a skladovania zabezpečte jednoduchý prístup k hasiacim prostriedkom.

   – Kompatibility obalov
   Oxidanty.

  3. 7.3

   Špecifické konečné použitie, resp. použitia

   Pozri oddiel 1.2.

 8. ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

  1. 8.1

   Vnútroštátne medzné hodnoty
   Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci (expozičné limity na pracovisku)

   KrajinaNázov látky Č. CAS IdentifikátorPriemerný [ppm]Priemerný [mg/m³]Krátkodobý [ppm]Krátkodobý [mg/m³]Zdroj
   EU(difenyl)éter101-84-8 IOELV172142017/164/ EÚ
   EU2-aminoetanol141-43-5 IOELV12,5 37,62006/15/ES
   SK(difenyl)éter101-84-8 NPEL17214NV SR Z.z.
   SKhydroxid sodný1310-73-2 NPEL12NV SR Z.z.
   SK2-aminoetanol141-43-5NPEL12,5 37,6NV SR Z.z.

   Záznam
   krátkodobý: najvyššia prípustná hodnota krátkodobého vystavenia: hraničná hodnota, ktorá by nemala byť prekročená a ktorá sa vzťahuje na dobu 15 minút (ak nie je stanovené inak)

   priemerný: časovo vážený priemer (dlhodobá expozícia): merané alebo vypočítané vo vzťahu k referenčnému obdobiu časovo váženého priemeru ôsmych hodín (ak nie je stanovené inak)

   Relevantné DNEL zložiek zmesi

   Názov látky Č. CAS Sledovaný parameterPrahová hodnotaCieľ ochrany, cesta expozíciePoužité vDoba expozície
   2-aminoetanol 141-43-5 DNEL3,3 mg/m³ ľudia, inhalačný pracovník (priemysel) pracovník (priemysel) chronické - miestne účinky
   2-aminoetanol 141-43-5 DNEL1 mg/kg bw/ deňľudia, dermálny pracovník (priemysel) pracovník (priemysel) chronické - systémové účinky
   2-aminoetanol 141-43-5 DNEL2 mg/m³ ľudia, inhalačnýspotrebitelia (domácnosti)spotrebitelia (domácnosti)chronické - miestne účinky
   2-aminoetanol 141-43-5 DNEL0,24 mg/kg bw/deňľudia, dermálnyspotrebitelia (domácnosti)chronické - systémové účinky
   2-aminoetanol 141-43-5 DNEL3,75 mg/kg bw/deňľudia, orálnyspotrebitelia (domácnosti)chronické - systémové účinky

   Relevantné PNEC zložiek zmesi

   Názov látky Č. CAS Sledovaný parameterPrahová hodnotaOrganizmusZložka životného prostrediaDoba expozície
   2-aminoetanol141-43-5 PNEC0,085 mg/l vodné organizmysladká voda krátkodobé (jednorázové)
   2-aminoetanol141-43-5 PNEC0,009 mg/l vodné organizmymorská voda krátkodobé (jednorázové)
   2-aminoetanol141-43-5 PNEC100 mg/l vodné organizmyčistička odpadových vôd (STP)
   2-aminoetanol141-43-5 PNEC0,434 mg/kg vodné organizmysladkovodné sedimentykrátkodobé (jednorázové)
   2-aminoetanol141-43-5 PNEC0,434 mg/kg vodné organizmymorský sediment krátkodobé (jednorázové)
   2-aminoetanol141-43-5 PNEC0,434 mg/kg nie je stanovené pôdanie je stanovené
   2-aminoetanol141-43-5 PNEC0,434 mg/kg nie je stanovené morská voda nie je stanovené
   2-aminoetanol141-43-5 PNEC0,434 mg/kg nie je stanovené vodaobčasné uvoľňovanie
  2. 8.2

   Kontroly expozície

   Primerané technické zabezpečenie
   Celková ventilácia.

   Individuálne ochranné opatrenia (ako napríklad osobné ochranné prostriedky)
   Mali by sa používať osobné ochranné prostriedky s označením CE.

   Ochrana očí/tváre
   V prípade nebezpečenstva kontaktu produktu s očami použiť tesne priliehajúce ochranné okuliare vybavené bočnou ochranou (EN 166).

   Ochrana kože
   – Ochrana rúk
   Pri intenzívnom kontakte s produktom používať ochranné rukavice (EN 374).

   – Ďalšie opatrenia na ochranu rúk
   Nechajte pokožku zregenerovať na nevyhnutne dlhú dobu. Odporúča sa preventívna ochrana pokožky (ochranné krémy/masti).

   Ochrana dýchacích ciest
   Pri bežnom používaní sa nevyžaduje. V prípade nedostatočného vetrania, používajte ochranu dýchacích ciest.

   Kontroly environmentálnej expozície
   Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii. Zabráňte prieniku do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.

 9. ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

  1. 9.1

   Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

   Skupenstvotekuté (kvapalina)
   Farbačíra
   Zápachako citrón
   Teplota topenia/tuhnutia neurčené
   Teplota varu alebo počiatočná teplota varu a rozmedzie teploty varuneurčené
   Horľavosťneurčené
   Dolná a horná medza výbušnosti informácia o tejto vlastnosti nie je k dispozíci
   Teplota vzplanutianeurčené
   Teplota samovznietenianeurčené
   Teplota rozkladunie je relevantné
   hodnota pH 8,8
   Kinematická viskozitaneurčené
   Rozpustnosť(i)
   Rozpustnosť vo vodenie je relevantné
   Rozdeľovací koeficient
   Rozdeľovacia konštanta (hodnota log) táto informácia nie je k dispozícii
   Tlak párneurčené
   Hustota a/alebo relatívna hustotanie je relevantné
   Relatívna hustota pár informácia o tejto vlastnosti nie je k dispozícii
   Vlastnosti častícnie je relevantné (tekutý
  2. 9.2

   Iné informácie

   nie sú žiadne ďalšie informácie

 10. ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

  1. 10.1

   Reaktivita

   Tento materiál nie je reaktívny za normálnych podmienok okolitého prostredia.

  2. 10.2

   Chemická stabilita

   Materiál je stabilný za bežných podmienok prostredia a predpokladaných skladovacích a manipulačných podmienok teploty a
   tlaku. Zmrznutie alebo ochladenie pod 15°C spôsobí stratu niektorých zložiek.

  3. 10.3

   Možnosť nebezpečných reakcií

   Nie sú známe nebezpečné reakcie.

  4. 10.4

   Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

   Chráňte pred mrazom.

  5. 10.5

   Nekompatibilné materiály

   Silné oxidačné činidlá

  6. 10.6

   Nebezpečné produkty rozkladu

   Odôvodnené očakávané nebezpečné produkty rozkladu vznikajúce ako dôsledok používania, skladovania, rozliatia a zahriatia,
   nie sú známe. Nebezpečné produkty spaľovania: pozri oddiel 5.

 11. ODDIEL 11: Toxikologické informácie

  1. 11.1

   Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

   Skúšobné údaje nie sú k dispozícii pre celú zmes.

   Proces klasifikácie
   Metóda pre klasifikáciu zmesi je založená na zložkách zmesi (súčtový vzorec).

   Klasifikácia podľa GHS (1272/2008/ES, CLP)
   Táto zmes nespĺňa kritériá pre klasifikáciu v súlade s nariadením č 1272/2008/ES.

   Akútna toxicita
   Nie je klasifikovaná ako akútne toxická.

   – Akútna toxicita zložiek zmesi

   Názov látkyČ. CASCesta expozícieSledovaný parameterHodnotaDruhy
   2-aminoetanol 141-43-5 ústneLD501.089 mg/kg potkan

   2-aminoetanol: LC50 : > 1,3 mg/l (Krysa; 6 h; výpary)

   Žieravosť/dráždivosť pre kožu
   Nie je klasifikovaná ako žieravá/dráždivá pre kožu.

   Vážne poškodenie očí/podráždenie očí
   Nie je klasifikovaná ako vážne poškodzujúca oči, alebo dráždivá pre oči.

   Senzibilizácia dýchacích ciest alebo kože
   Nie je klasifikovaná ako respiračný, alebo kožný senzibilizátor.

   Mutagenita pre zárodočné bunky
   Nie je klasifikovaná ako mutagénna pre zárodočné bunky.

   Karcinogenita
   Nie je klasifikovaná ako karcinogénna.

   Reprodukčná toxicita
   Nie je klasifikovaná ako toxická pre reprodukciu.

   Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorázová expozícia
   Nie je klasifikovaná ako toxická pre špecifický cieľový orgán (jednorázová expozícia).

   Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia
   Nie je klasifikovaná ako toxicita pre špecifický cieľový orgán (opakovaná expozícia).

   Aspiračná nebezpečnosť
   Nie je klasifikovaná ako predstavujúce aspiračnú nebezpečnosť.

  2. 11.2

   Informácie o inej nebezpečnosti

   Nie sú žiadne ďalšie informácie.

 12. ODDIEL 12: Ekologické informácie

  1. 12.1

   Toxicita

   Nie je klasifikovaná ako nebezpečná pre vodné prostredie.

   Vodná toxicita (akútna) zložiek zmesi

   Názov látky Č. CAS Sledovaný parameterHodnotaDruhyDoba expozície
   2-aminoetanol 141-43-5 LC50170 mg/l karas zlatý (Carassius auratus)96 h
   2-aminoetanol 141-43-5 LC50349 mg/lkapor obyčajný (Cyprinus caprio)96 h
   2-aminoetanol 141-43-5 LC5065 mg/lperloočka velká48 h
   2-aminoetanol 141-43-5 LC5022 mg/l vodné rastliny 72 h
   2-aminoetanol 141-43-5 LC502,5 mg/l vodné rastliny 72 h
   dipentén138-86-3LC500,702 mg/l (popredný) dravci 96 h

   2-aminoetanol: Bakterie: EC20: > 1000 mg/l (aktivovaný kal; 0,5 h) (Směrnice OECD 209 pro testování)

   2-aminoetanol: Bakterie: EC50: 110 mg/l (Pseudomonas putida (Bakterie); 16 h) (DIN 38412)

   2-aminoetanol: Bakterie: EC50: > 1000 mg/l (aktivovaný kal; 3 h) (Směrnice OECD 209 pro testování

   Vodná toxicita (chronická) zložiek zmesi

   Názov látky Č. CAS Sledovaný parameterHodnotaDruhyDoba expozície
   2-aminoetanol141-43-5 NOEC1,2 mg/l ryžová rybka/medaka (Oryzias latipes)30 d
   2-aminoetanol141-43-5 NOEC0,85 mg/perloočka velká 21 d
  2. 12.2

   Perzistencia a degradovateľnosť

   Informácia o tejto vlastnosti nie je k dispozícii.

   Degradovateľnosť zložiek

   Názov látky Č. CASProcesRýchlosť degra- dácieČasMetódaZdroj
   2-aminoetanol141-43-5 odstránenie DOC>90 % 21 d ECHA
  3. 12.3

   Bioakumulačný potenciál

   Údaje nie sú k dispozícii.

   Bioakumulačný potenciál zložiek v zmesi

   Názov látky Č. CAS BCFLog KOW BSK5/CHSK
   2-aminoetanol 141-43-5 -1,91 (25 °C)
  4. 12.4

   Mobilita v pôde

   Údaje nie sú k dispozícii.

  5. 12.5

   Výsledky posúdenia PBT a vPvB

   Neobsahuje PBT-/vPvB-látku s koncentráciou ≥ 0,1 %.

  6. 12.6

   Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

   Neobsahuje endokrinný disruptor (ED) v koncentrácii ≥ 0,1%.

  7. 12.7

   Iné nepriaznivé účinky

   Údaje nie sú k dispozícii.

 13. ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

  1. 13.1

   Metódy spracovania odpadu

   Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi a vnútroštátnymi predpismi. Zneškodňujte v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zneškodňujte biologickým rozkladom v ČOV, odporúčané riedenie 1:1000.

   Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.
   Katalóg odpadov:
   20 01 30 Detergenty, iné ako uvedené v 20 01 29
   15 01 02 Obaly z plastov
   15 01 10* Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

   Spracovanie odpadu nádob/balení
   Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii.

   Poznámka
   Prosíme, berte do úvahy všetky relevantné vnútroštátne alebo regionálne ustanovenia. Odpad by mal byť triedený podľa kate-
   górií, s ktorými môžu oddelene zaobchádzať samosprávne alebo celoštátne zariadenia na spracovanie odpadu.

 14. ODDIEL 14: Informácie o doprave

  1. 14.1

   Číslo OSN alebo identifikačné číslo

   nie sú subjektom predpisov o preprave

  2. 14.2

   Správne expedičné označenie OSN

   nie je relevantné

  3. 14.3

   Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

   žiadne

  4. 14.4

   Obalová skupina

   nie je priradené

  5. 14.5

   Nebezpečnosť pre životné prostredie

   nie je ohrozujúce pre životné prostredie podľa smernice o nebezpečných tovaroch

  6. 14.6

   Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

   Nie sú žiadne ďalšie informácie.

  7. 14.7

   Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

   Náklad nie je určený na dopravu ako hromadný náklad.

   Informácie podľa každého zo vzorových predpisov OSN
   Preprava nebezpečného tovaru cestnou, železničnou a vnútrozemskou vodnou dopravou (ADR/RID/ADN) – Dodatočné informácie
   Nie sú subjektom ADR, RID a ADN.

   Predpis o medzinárodnej námornej preprave nebezpečných vecí (IMDG) – Dodatočné informácie
   Nie sú subjektom IMDG.

   Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO-IATA/DGR) – Dodatočné informácie
   Nie sú subjektom ICAO-IATA

 15. ODDIEL 15: Regulačné informácie

  1. 15.1

   Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

   Relevantné ustanovenia Európskej únie (EÚ)
   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení,
   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) v platnom znení,
   Zákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v platnom znení,
   Nariadenie vlády č. 471/2011 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v platnom znení.

   Obmedzenia podľa REACH, Príloha XVII
   Na výrobok a jeho zložky sa vzťahujú nasledujúce obmedzenia podľa prílohy XVI k nariadeniu REACH. Žiadne z týchto obmedzení sa nevzťahuje na identifikované použitie produktu

   Nebezpečné látky s obmedzením (REACH, Príloha XVII)

   Názov látky Názov podľa zoznamu Č. CAS ObmedzenieČ.
   2-aminoetanol tento produkt spĺňa kritériá na klasifikáciu podľa nariadenia č. 1272/2008/ESR3 3
   2-aminoetanol látky obsiahnuté v tetovacích atramentoch a trvalom mejkapeR7575
   hydroxid sodnýtento produkt spĺňa kritériá na klasifikáciu podľa nariadenia č. 1272/2008/ESR33
   hydroxid sodnýlátky obsiahnuté v tetovacích atramentoch a trvalom mejkapeR7575
   dipenténtento produkt spĺňa kritériá na klasifikáciu podľa nariadenia č. 1272/2008/ESR33
   dipenténhorľavý / samozápalná R4040
   dipenténlátky obsiahnuté v tetovacích atramentoch a trvalom mejkapeR7575
   citraltento produkt spĺňa kritériá na klasifikáciu podľa nariadenia č. 1272/2008/ESR33
   citrallátky obsiahnuté v tetovacích atramentoch a trvalom mejkapeR7575
   (difenyl)étertento produkt spĺňa kritériá na klasifikáciu podľa nariadenia č. 1272/2008/ESR33
   (difenyl)éterlátky obsiahnuté v tetovacích atramentoch a trvalom mejkapeR7575
   linaloltento produkt spĺňa kritériá na klasifikáciu podľa nariadenia č. 1272/2008/ESR33
   linalollátky obsiahnuté v tetovacích atramentoch a trvalom mejkapeR7575

   Legenda

   R3
   1. Nesmú byť použité:
   – v dekoratívnych výrobkoch určených na vytváranie svetla alebo farebných efektov na základe rozdielnych fáz, napríklad v dekoratívnych lampách a popolníkoch,
   – v trikových a žartovných predmetoch,
   – v hrách pre jedného alebo viacerých účastníkov ani v žiadnom výrobku určenom na tento účel, a to ani v prípade, že sa tento vyznačuje dekoratívnymi prvkami.
   2. Výrobky, ktoré nie sú v súlade s odsekom 1, sa nesmú uviesť na trh.
   3. Nesmú sa uviesť na trh v prípade, že obsahujú farbivo, pokiaľ sa to nevyžaduje na daňové účely, ani arómu, ani oboje, ak:
   — môžu byť použité ako náplň do dekoratívnych olejových lámp určených pre širokú verejnosť a
   — hrozí nebezpečenstvo ich vdýchnutia a sú označené vetou H304.
   4. Dekoratívne olejové lampy určené pre širokú verejnosť sa nesmú uviesť na trh v prípade, že nie sú v súlade s európskou normou pre
   dekoratívne olejové lampy (EN 14059) prijatou Európskym výborom pre normalizáciu (CEN).
   5. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie iných ustanovení Únie týkajúcich sa klasifikácie, označovania a balenia látok a zmesí, musia dodávatelia pred uvedením daného výrobku na trh zabezpečiť, aby boli splnené tieto požiadavky:
   a) na lampových olejoch označených vetou H304 určených širokej verejnosti sa viditeľne, čitateľne a nezmazateľne uvádza: „Lampy plnené touto kvapalinou uchovávajte mimo dosahu detí.“ a od 1. decembra 2010 takto: „Prehltnutie i malého množstva lampového oleja – alebo dokonca cmúľanie knôtu lámp – môže spôsobiť život ohrozujúce poškodenie pľúc.“;
   b) na tekutých podpaľovačoch grilov označených vetou H304 určených širokej verejnosti sa od 1. decembra 2010 viditeľne, čitateľne a nezmazateľne uvádza: „Prehltnutie i malého množstva tekutého podpaľovača grilov môže spôsobiť život ohrozujúce poškodenie pľúc.“;
   c) lampové oleje a podpaľovače grilov označené vetou H304 určené širokej verejnosti sa od 1. decembra 2010 balia do čiernych nepriehľadných nádob s objemom max. 1 liter.

   R40
   1. Nesmú sa použiť ako látky alebo v zmesiach v aerosólových rozprašovačoch určených pre širokú verejnosť na zábavné a ozdobné účely, ako napr.
   – kovový lesk určený hlavne na ozdobné účely,
   – umelý sneh a inova,
   – žartovné vankúšiky,
   – aerosóly vytvárajúce bláznivé stuhy,
   – imitácie exkrementov,
   – trúbky na zábavné stretnutia a večierky,
   – dekoratívne vločky a peny,
   – umelé pavučiny,
   – páchnuce bomby.
   2. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie iných ustanovení Spoločenstva o klasifikácii, balení a označovaní látok, musia dodávatelia pred uvedením na trh zabezpečiť, aby bol na obaloch takýchto aerosólových rozprašovačov uvedený viditeľne, čitateľne a nezmazateľne nápis:
   „Len na odborné použitie“.
   3. Na základe výnimky sa odseky 1 a 2 nevzťahujú na aerosólové rozprašovače uvedené v článku 8 ods. 1a smernice Rady 75/324/EHS (2).
   4. Aerosólové rozprašovače uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nesmú uviesť na trh, pokiaľ nespĺňajú uvedené požiadavky.

   R75
   1. Nesmú sa uvádzať na trh v zmesiach na tetovacie účely a zmesi obsahujúce takéto látky sa nesmú používať na tetovacie účely po 4. januári 2022, ak sú dané látky prítomné za týchto okolností:
   a) v prípade látky klasifikovanej v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 ako karcinogénna látka kategórie 1A, 1B alebo 2 alebo ako mutagénna látka pre zárodočné bunky kategórie 1A, 1B alebo 2 je látka prítomná v zmesi v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 0,00005 % hmotnostných;
   b) v prípade látky klasifikovanej v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 ako látka reprodukčne toxická kategórie 1A, 1B alebo 2 je látka prítomná v zmesi v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 0,001 % hmotnostných;
   c) v prípade látky klasifikovanej v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 ako kožný senzibilizátor kategórie 1, 1A alebo 1B je látka prítomná v zmesi v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 0,001 % hmotnostných;
   d) v prípade látky klasifikovanej v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 ako látka žieravá pre kožu kategórie 1, 1A, 1B alebo 1C alebo látka dráždivá pre kožu kategórie 2 alebo ako látka vážne poškodzujúca oči kategórie 1 alebo dráždivá pre oči kategórie 2, je látka prítomná v zmesi v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako:
   i) 0,1 % hmotnostných, ak sa látka používa výlučne ako regulátor pH;
   ii) 0,01 % hmotnostných vo všetkých ostatných prípadoch;
   e) v prípade látky klasifikovanej v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 (*1) je látka prítomná v zmesi v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 0,00005 % hmotnostných;
   f) v prípade látky, pre ktorú je v stĺpci g (Typ výrobku, časti tela) tabuľky v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 uvedená podmienka jednej alebo viacerých nasledujúcich druhov, je látka prítomná v zmesi v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 0,00005 % hmotnostných:
   i) „Zmývateľné kozmetické výrobky“;
   ii) „Nepoužívať v prípravkoch aplikovaných na sliznice“;
   iii) „Nepoužívať v kozmetických výrobkoch aplikovaných na oči“;
   g) v prípade látky, pre ktorú je podmienka špecifikovaná v stĺpci h (Maximálna koncentrácia v použiteľnom prípravku) alebo v stĺpci i (Iné) v tabuľke v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1223/2009, je látka prítomná v zmesi v koncentrácii alebo iným spôsobom, ktorý nie je v súlade s podmienkou uvedenou v tomto stĺpci;
   h) v prípade látky uvedenej v dodatku 13 k tejto prílohe je látka prítomná v zmesi v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako koncentračný limit stanovený pre túto látku v uvedenom doplnku.
   2. Na účely tejto položky sa zmesou „na účely tetovania“ rozumie injekčné alebo iné zavedenie zmesi do kože, sliznice alebo očnej bulvy, a to akoukoľvek metódou alebo postupom [vrátane postupov bežne označovaných ako permanentný mejkap, kozmetické tetovanie, vláskovanie (microblading) a mikropigmentácia] s cieľom vytvoriť na tele trvalú značku alebo vzor.
   3. Ak sa na látku neuvedenú v dodatku 13 vzťahuje viac ako jedno z písmen a) až g) odseku 1, na túto látku sa uplatňuje najprísnejší koncentračný limit stanovený v príslušných písmenách. Ak látka uvedená v dodatku 13 takisto patrí do jedného alebo viacerých písmen
   a) až g) odseku 1, na túto látku sa uplatňuje koncentračný limit stanovený v odseku 1 písm. h).
   4. Odchylne sa odsek 1 neuplatňuje v prípade týchto látok do 4. januára 2023:
   a) Pigment Blue 15:3 (CI74160, č. ES 205-685-1, č. CAS 147-14-8);
   b) Pigment Green 7 (CI 74260, č. ES 215-524-7, č. CAS 1328-53-6).
   5. Ak sa časť 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 po 4. januári 2021 zmení s cieľom klasifikovať alebo opätovne klasifikovať látku tak, aby sa na danú látku následne vzťahovali písmená a), b), c) alebo d) odseku 1 tejto položky, alebo aby sa na ňu následne vzťahovali iné písmená ako predtým a dátum, odkedy sa začína uplatňovať táto nová alebo revidovaná klasifikácia, je po dátume uvedenom v odseku 1, alebo prípadne v odseku 4 tejto položky, táto zmena sa na účely uplatnenia tejto položky na túto látku považuje za účinnú
   odo dňa, od ktorého sa začína uplatňovať táto nová alebo revidovaná klasifikácia.
   6. Ak sa príloha II alebo príloha IV k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 po 4. januári 2021 zmení s cieľom zaradiť určitú látku alebo zmeniť zaradenie látky tak, aby sa na látku následne vzťahovalo písmeno e), f) alebo g) odseku 1 tejto položky, alebo aby sa na ňu následne vzťahovali iné body ako predtým, a táto zmena nadobudne účinnosť po dátume uvedenom v odseku 1 alebo prípadne v odseku 4 tejto položky, táto zmena sa na účely uplatnenia tejto položky na uvedenú látku považuje za zmenu, ktorá nadobúda účinnosť od dátumu, ktorý vychádza 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti aktu, ktorým bola táto zmena vykonaná.
   7. Dodávatelia, ktorí uvádzajú zmes na trh na použitie na tetovanie, zabezpečia, aby sa po 4. januári 2022, na zmesi uviedli tieto informácie:
   a) vyhlásenie „Zmes určená na tetovanie alebo trvalý mejkap“;
   b) referenčné číslo jedinečne identifikujúce šaržu;
   c) zoznam názvov zložiek podľa názvoslovia stanoveného v zozname jednotných názvov zložiek podľa článku 33 nariadenia (ES) č. 1223/2009; alebo ak nie je uvedený jednotný názov zložky, IUPAC názov. Ak nie je uvedený jednotný názov zložky alebo IUPAC názov, uvedie sa číslo CAS a číslo ES. Zložky sa uvedú v zostupnom poradí podľa hmotnosti alebo objemu zložiek v čase formulácie. „Zložka“ je akákoľvek látka pridaná v priebehu formulácie a prítomná v zmesi na použitie na účely tetovania. Nečistoty sa za zložky nepovažujú.
   Ak sa v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 už vyžaduje, aby bol názov látky použitej ako zložka v zmysle tejto položky uvedený na etikete, nemusí byť uvedená zložka označená v súlade s týmto nariadením;
   d) dodatočné vyhlásenie „regulátor pH“ pre látky patriace pod odsek 1 písm. d) bod i);
   e) vyhlásenie „Obsahuje nikel. Môže vyvolať alergickú reakciu.“, pokiaľ zmes obsahuje nikel pod koncentračným limitom stanoveným v dodatku 13;
   f) vyhlásenie „Obsahuje chróm (VI). Môže vyvolať alergickú reakciu.“, pokiaľ zmes obsahuje chróm (VI) pod koncentračným limitom stanoveným v dodatku 13;
   g) pokyny na bezpečné použitie, pokiaľ sa už v nariadení (ES) č. 1272/2008 nevyžaduje, aby boli uvedené na etikete.
   Informácie musia byť jasne viditeľné, ľahko čitateľné a vyznačené nezmazateľne.
   Informácie musia byť uvedené v úradnom jazyku alebo jazykoch členských štátov, v ktorých sa zmes uvádza na trh, pokiaľ príslušné členské štáty nestanovia inak.
   Ak je to z dôvodu veľkosti balenia nevyhnutné, informácie uvedené v prvom pododseku, s výnimkou písmena a), sa uvedú v návode na použitie.
   Pred použitím zmesi na účely tetovania musí osoba používajúca zmes poskytnúť osobe, ktorá sa tejto procedúre podrobuje, informácie vyznačené na obale alebo uvedené v návode na použitie podľa tohto odseku.
   8. Zmesi, ktoré neobsahujú vyhlásenie „Zmes určená na tetovanie alebo trvalý mejkap“, sa na účely tetovania nesmú používať.
   9. Táto položka sa nevzťahuje na látky, ktoré sú plyny pri teplote 20 °C a tlaku 101,3 kPa, alebo ktoré vytvárajú tlak pary vyšší ako 300 kPa pri teplote 50 °C, s výnimkou formaldehydu (číslo CAS 50-00-0, číslo ES 200-001-8).
   10. Táto položka sa nevzťahuje na uvádzanie na trh zmesi na použitie na účely tetovania, ani na používanie zmesi na účely tetovania, pokiaľ sa uvádza na trh výlučne ako zdravotnícka pomôcka alebo príslušenstvo zdravotníckej pomôcky v zmysle nariadenia (EÚ) 2017/745, alebo pokiaľ sa používa výlučne ako zdravotnícka pomôcka alebo príslušenstvo zdravotníckej pomôcky v rovnakom zmysle. Keď uvádzanie na trh alebo používanie nie je možné výlučne ako zdravotnícka pomôcka alebo príslušenstvo zdravotníckej pomôcky, uplatňujú sa požiadavky nariadenia (EÚ) 2017/745 a tohto nariadenia kumulatívne.

   Zoznam látok podliehajúcich autorizácii (REACH, Príloha XIV) / SVHC – zoznam kandidátskych látok
   žiadne zo zložiek nie sú uvedené

   Smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS)
   žiadne zo zložiek nie sú uvedené

   Nariadenie o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (PRTR)
   žiadne zo zložiek nie sú uvedené

   Rámcová smernica o vode (RSV)

   Názov látkyČ. CAS Uvedený v Poznámka
   hydroxid sodný a)

   Legenda

   a) Informačný zoznam hlavných znečisťujúcich látok

   Nariadenie o perzistentných organických znečisťujúcich látkach (POP)
   žiadne zo zložiek nie sú uvedené

   Národné predpisy (Slovensko)

   Zoznam znečisťujúcich látok (vodný zákon)

   Názov látky Č. CAS Č. ES Uvedený vPoznámka
   hydroxid sodný Zoznam I

   Legenda
   Zoznam I Indikatívny zoznam hlavných znečisťujúcich látok

  2. 15.2

   Hodnotenie chemickej bezpečnosti

   Pre látky s REACH registračným číslom, bolo vykonané hodnotenie chemickej bezpečnosti.

 16. ODDIEL 16: Iné informácie

  1. 16.1

   Skratky a akronymy

   Skr. Popis použitých skratiek
   2006/15/ES Smernica Komisie ktorou sa ustanovuje druhý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na implementáciu smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 91/322/EHS a 2000/39/ES
   2017/164/EÚ Smernica Komisie ktorou sa stanovuje štvrtý zoznam indikatívnych limitných hodnôt ohrozenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia smernice Komisie 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EÚ
   Acute Tox.Akútna toxicita
   ADNAccord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách)
   ADRAccord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí)
   Aquatic Acute Nebezpečná pre vodné prostredie - akútna nebezpečnosť
   Aquatic Chronic Nebezpečná pre vodné prostredie - chronická nebezpečnosť
   Asp. Tox. Aspiračná nebezpečnosť
   ATEAcute Toxicity Estimate (Odhad akútnej toxicity)
   BCFBiokoncentračný faktor
   BSKBiochemická spotreba kyslíka
   CASChemical Abstracts Service (Databáza chemických látok a ich unikátny kľúč, Registračné číslo CAS)
   CLPNariadenie (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
   č. ESZoznam EC (EINECS, ELINCS a NLP-zoznam), je zdrojom pre sedemmiestne číslo ES, ktoré je identifikátorom látok komerčne dostupných v rámci EÚ (Európskej únie)
   č. index Indexové číslo je identifikačný kód priradený k látke v časti 3 prílohy VI nariadenia (ES) č 1272/2008
   DGRDangerous Goods Regulations - pravidlá pre prepravu nebezpečného tovaru (pozri IATA/DGR)
   DNELDerived No-Effect Level (odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku)
   EC50Effective Concentration 50 % (účinná koncentrácia 50 %). EC50 zodpovedá koncentrácii testovanej látky spôsobujúcej 50 % zmenu reakcie (napr. na raste) počas špecifikovaného časového intervalu
   EDEndokrinný disruptor
   EINECSEuropean Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok)
   ELINCSEuropean List of Notified Chemical Substances (Európsky zoznam nových chemických látok)
   Eye Dam. Vážne poškodzuje oči
   Eye Irrit.Dráždivé pre oči
   Flam. Liq.Horľavá kvapalina
   GHS"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemických látok" vypracovala OSN
   CHSKChemická spotreba kyslíka
   IATAInternational Air Transport Association (Medzinárodné združenie leteckých dopravcov)
   IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpečných látkach pre leteckú dopravu)
   ICAOInternational Civil Aviation Organization (Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo)
   IMDGInternational Maritime Dangerous Goods Code (predpis o Medzinárodnej námornej preprave nebezpečných vecí)
   IOELVIndikatívna limitná hodnota expozície na pracovisku
   krátkodobýNajvyššia prípustná hodnota krátkodobého vystavenia
   LC50Lethal Concentration 50 % (smrteľná koncentrácia 50 %): LC50 zodpovedá koncentrácii testovanej látky spôsobujúcej 50 % úmrtnosť počas určeného časového intervalu
   LD50Lethal Dose 50 % (smrteľná dávka 50 %): LD50 zodpovedá dávke testovanej látky spôsobujúcej 50 % úmrtnosť počas určeného časového intervalu
   log KOW n-Oktanol/voda
   M-koeficient e násobiaci koeficient. Násobí sa ním koncentrácia látky, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná pre vodné prostredie v kategórii akútnej nebezpečnosti 1 alebo v kategórii chronickej nebezpečnosti 1, a používa sa pri metóde súčtu na odvodenie klasifikácie zmesi, v ktorej sa látka nachádza
   NLPNo-Longer Polymer (látka už nepovažovaná za polymér)
   NOECNo Observed Effect Concentration (koncentrácia bez pozorovaného účinku)
   NPELNajvyššie prípustné expozičné limity
   NV SR Z.z. Zbierka zákonov: Nariadenie vlady o chrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
   PBTPersistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentné, bioakumulatívne a toxické)
   PNECPredicted No-Effect Concentration (predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom)
   ppmParts per million (počet častíc na milión)
   priemernýČasovo vážený priemer
   REACHRegistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obme- dzovanie chemických látok)
   RIDRèglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Poriadok pre Medzi- národnú železničnú prepravu nebezpečných vecí)
   Skin Corr. Žieravé pre kožu
   Skin Irrit. Dráždivé pre kožu
   Skin Sens. Kožná senzibilizácia
   STOT SE Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorázová expozícia
   SVHCSubstance of Very High Concern (látka vzbudzujúca veľmi veľké obavy)
   vPvBVery Persistent and very Bioaccumulative (veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne)

   Hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov
   Nariadenie (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.
   Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), upravené 2020/878/EU.
   Preprava nebezpečného tovaru cestnou, železničnou a vnútrozemskou vodnou dopravou (ADR/RID/ADN). Predpis o medzinárodnej námornej preprave nebezpečných vecí (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpečných látkach pre leteckú dopravu).

   Proces klasifikácie
   Fyzikálne a chemické vlastnosti: Klasifikácia je založená na údajoch o testovanej zmesi.
   Nebezpečenstvo pre zdravie, Nebezpečnosť pre životné prostredie: Metóda pre klasifikáciu zmesi je založená na zložkách zmesi (súčtový vzorec).

   Zoznam relevantných viet (kódy a celý text ako je uvedené v oddílech 2 a 3)

   KódText
   H226Horľavá kvapalina a pary.
   H302Škodlivý po požití.
   H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
   H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
   H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
   H315Dráždi kožu.
   H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
   H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
   H332Škodlivý pri vdýchnutí.
   H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
   H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
   H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
   H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

   Pokyny pre školenia
   Odporúčania na odbornú prípravu: Pracovníci musia byť poučení o rizikách pri manipulácii a o požiadavkách na ochranu zdravia a životného prostredia.

   Vyhlásenie
   Tieto informácie sú založené na súčasnom stave našich poznatkov. Táto KBÚ bola zostavená a je určená výhradne pre tento produkt.

Info

Informácie o vode