Ukazovateľ:

 1. Escherichia coli
 2. Koliformné baktérie
 3. Enterokoky (fekálne streptokoky)
 4. Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C
 5. Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C
 6. Bezfarebné bičíkovce
 7. Živé organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov)
 8. Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)
 9. Železité a mangánové baktérie
 10. Mikromycéty
 11. Mŕtve organizmy
 12. Abiosestón
 13. Absorbancia (254 nm, 1 cm)
 14. Amónne ióny
 15. Farba
 16. Dusičnany
 17. Dusitany
 18. Voľný chlór – určuje sa pri odberoch z mestských vodovodov
 19. Chemická spotreba kyslíka manganistanom
 20. Chuť
 21. Vodivosť
 22. Mangán
 23. Pach
 24. Reakcia vody
 25. Zákal
 26. Železo
 27. Teplota
 28. Tvrdosť vody
 29. Vápnik
 30. Horčík