Ukazovateľ:

 1. Teplota
 2. Reakcia vody
 3. Elektrolytická vodivosť
 4. Voľný/celkový/viazaný chlór *5
 5. Rozpustený kyslík
 6. Rozpustené látky sušené pri 105°C
 7. Rozpustené látky žíhané pri 550°C
 8. Rozpustené anorganické soli (RAS)
 9. Nerozpustené látky sušené pri 105°C
 10. Nerozpustené látky žíhané pri 550°C
 11. BSK5 – biochemická spotreba kyslíka *1
 12. Chemická spotreba kyslíka dvojchrómanom draselným CHSKCr
 13. Chemická spotreba kyslíka manganistanom draselným CHSKMn
 14. Celkový dusík *2
 15. Organický dusík *3
 16. Amónne ióny NH4+
 17. Amoniakálny dusík (N-NH4)
 18. Dusitany NO2–
 19. Dusitanový dusík (N-NO2–)
 20. Dusičnany NO3–
 21. Dusičnanový dusík (N-NO3–
 22. Celkový fosfor Pcelk
 23. Fosforečnany PO43-
 24. Oxid fosforečný P2O5
 25. Extrahovateľné látky NEL
 26. Nepolárne extrahovateľné látky (gravimetricky/ v IČ oblasti) NEL
 27. Aniónové tenzidy (PAL – A)
 28. Alkalita – celková (KNK 4,5)
 29. Alkalita – zjavná (KNK 8,3)
 30. Vápnik Ca
 31. Horčík Mg
 32. Celková tvrdosť
 33. Celkové železo Fe
 34. Mangán Mn
 35. Zinok Zn
 36. Meď Cu
 37. Nikel Ni
 38. Escherichia coli
 39. Koliformné baktérie
 40. Enterokoky
 41. Kultivovateľné mikroorrganizmy pri 22 °C
 42. Kultivovateľné mikroorrganizmy pri 36 °C
 43. Zákal
 44. Pach
 45. Farba
 46. Celkové látky pri 105°C
 47. Celkové látky pri 550°C
 48. Strata žíhaním pri 550°C
 49. Celková sušina %
 50. Ortofosforečnanový fosfor
 51. Tuky a oleje rastlinného a živočíšneho pôvodu
 52. Fenoly
 53. Chloridy Cl–
 54. Sírany
 55. Acidita – ZNK 8,3 (4,5)
 56. Usaditeľné látky – sediment po 30 min.
 57. Kalový index *5
 58. Agresivita vody podľa Heyera
 59. Hydrogénuhličitany HCO3–
 60. Uhličitany CO32-
 61. Hliník Al
 62. Chróm Cr
 63. Olovo Pb
 64. Striebro Ag
 65. Cín Sn
 66. Sodík Na