Ukazovateľ:

 1. Escherichia coli
 2. Koliformné baktérie
 3. Enterokoky (fekálne streptokoky)
 4. Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C
 5. Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C
 6. Živé organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov)
 7. Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)
 8. Železité a mangánové baktérie
 9. Mikromycéty
 10. Mŕtve organizmy
 11. Abiosestón
 12. Absorbancia (254 nm, 1 cm)
 13. Amónne ióny
 14. Farba
 15. Dusičnany
 16. Dusitany
 17. Voľný chlór – určuje sa pri odberoch z mestských vodovodov
 18. Chemická spotreba kyslíka manganistanom
 19. Vodivosť
 20. Mangán
 21. Pach
 22. Reakcia vody
 23. Zákal
 24. Železo
 25. Tvrdosť vody
 26. Vápnik
 27. Horčík